Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Założenia i cele

Komisja Europejska, na wezwanie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, przedstawiła 22 czerwca 2011 r. wniosek ustawodawczy dotyczący nowej dyrektywy na rzecz poprawy efektywności energii w różnych sektorach gospodarki (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylająca dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE – w skrócie zwana dyrektywą EED).