Akty prawne

Ustawa w sprawie efektywności energetycznej

W dniu 20 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o efektywności energetycznej, której głównym celem jest między innymi implementacja dyrektywy 2012/27/UE. W ustawie tej zawarta jest także nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, a ściślej artykułu 45a, który podejmuje temat indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania. Nowa ustawa zacznie obowiązywać od  1 października 2016.

Ustawodawca wprowadził w art.45 a w ust.9 następujący zapis:

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak aby w zależności od warunków technicznych budynków i lokali uwzględniała ilość ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikania pomiędzy lokalami, oszacowanego w  szczególności na podstawie rejestracji temperatury powietrza w lokalu, jeżeli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.


Należy zwrócić uwagę, że powyższy zapis wprowadza obowiązek uwzględnienia w rozliczeniu alternatywnie zjawiska ciepła emitowanego przez piony lub transmisji ciepła pomiędzy lokalami. Tak więc nie występuje obowiązek uwzględniania równocześnie obydwu wymagań w rozliczeniu. Ponadto ustawa nie określa szczegółowo metody uwzględniania tych zjawisk w indywidualnym rozliczeniu.  

Ustawodawca zdecydował ponadto o dodaniu do istniejących już zapisów nowego postanowienia w art. 45a, tj. ustępu 11a, regulującego kwestię zasad rozliczenia kosztów ciepła w przypadku braku dostępu do urządzeń pomiarowych i braku możliwości dokonania odczytów zużycia albo na wypadek ingerencji w przyrząd czy próby innego zafałszowania wskazań urządzeń. Dotychczas, z braku ustawowych regulacji, kwestie te były indywidualnie ustalane w regulaminach rozliczeń przyjmowanych przez zarządców.

Ustawodawca wprowadził dwa sposoby na uzyskanie zwrotu kosztów za zużyte media o nieustalonej za pomocą urządzeń pomiarowych wysokości
i są to: możliwość dochodzenia odszkodowania od użytkownika lokalu (co do którego nie udostępniono urządzeń lub wykazano ingerencje w przyrządy pomiarowe) albo możliwość obciążenia użytkownika lokalu kosztami stanowiącymi iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania i m3 kubatury lub m2 powierzchni budynku wielolokalowego i lokalu użytkowego.


Zgodnie z zasadami wykładni prawnej użyty przez ustawodawcę spójnik „albo” oznacza konieczność wyboru tylko jednej z dwóch podanych w ustawie możliwości.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie Ustawy oraz rozwiązań proponowanych przez Techem prosimy o kontakt z Działem Usług pod numerem telefonu danego oddziału podanym na stronie internetowej www.techem.pl/kontakt/oddzialy_techem.html
Ponadto informacje na temat rozliczania zużycia mediów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pod adresem www.irkom.org.pl